Wat doet de Rapporteur Verslavingen?

Het Kabinet heeft een Nationaal Rapporteur Verslavingen (NRV) ingesteld om te adviseren over het verslavingsbeleid.

Taken

De NRV heeft vier taken: 1) het signaleren en duiden van trends en ontwikkelingen op het gebied van verslavingen, 2) het adviseren over verslavingspreventie, 3) het adviseren over verslavingszorg en 4) het adresseren van kennislacunes.

De NRV adviseert niet alleen de regering, maar kan ook gemeenten, verslavingszorginstellingen, kennisinstituten en alle andere organisaties die zich met verslaving bezighouden advies geven. 

Werkwijze

De NRV is verantwoordelijk voor het opstellen van een eigen werkwijze en die van het instituut. Hij hanteert in zijn werkwijze een aantal uitgangspunten.

In de eerste plaats is het belangrijk om het verslavingsveld te betrekken om de adviezen goed te laten aansluiten bij de praktijk en tevens om draagvlak te creëren voor die adviezen. 

Ten tweede zullen de adviezen gebaseerd zijn op de stand van de wetenschap, aangevuld met ervaringskennis vanuit het professionele- en het ervaringsdeskundige domein.

Ten derde wordt als verklaringsmodel van verslaving uitgegaan van het tegenwoordig breed geaccepteerde biopsychosociaal model. Dit model geeft aan dat verslaving zowel biomedische, psychologische als sociale determinanten kent en het weerspiegelt daarmee ook de complexiteit van het fenomeen. 

De NRV zal ieder jaar een jaarverslag uitbrengen. In dit jaarverslag wordt gerapporteerd over ontwikkelingen op het terrein van de aanpak en omvang van verslavingen, gevolgd door conclusies over en aanbevelingen voor de aanpak van de verslavingsproblematiek in Nederland. In de rapportage kan onder andere aandacht worden besteed aan het evalueren van reeds genomen maatregelen, het samenbrengen van kennis over de maatschappelijke impact en het identificeren van kennishiaten. Het concept jaarverslag wordt aan de Adviesraad voor commentaar voorgelegd.

Naast het jaarverslag brengt de NRV gedurende het jaar adviezen uit over specifieke onderwerpen, schrijft hij brieven aan bijvoorbeeld politieke partijen en de Tweede Kamer, laat hij onderzoeken uitvoeren, organiseert hij bijeenkomsten met het verslavingsveld over relevante thema's, en treedt hij op in de media.

Organisatie

De Rapporteur

Prof. dr. Arnt Schellekens is Nationaal Rapporteur Verslavingen (NRV). De NRV heeft zitting op persoonlijke titel en oefent zijn functie uit zonder last of ruggespraak. Hij is dus onafhankelijk.

Het Bureau

De rapporteur wordt bijgestaan door het bureau van de NRV. Het bureau van de NRV (thans 1 fte in omvang) is beheersmatig ondergebracht bij de directie Voeding, Gezondheidsbecherming en Preventie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS heeft geen invloed op de manier waarop de NRV zijn taak uitvoert. De medewerkers van het bureau leggen voor hun werkzaamheden uitsluitend verantwoording af aan de NRV.

Het Instituut

Het bureau en de NRV vormen samen het instituut Nationaal Rapporteur Verslavingen.

De Adviesraad

De NRV heeft een Adviesraad ingesteld. De Adviesraad adviseeert onder andere over de inhoudelijke taken van de NRV, over de te stellen prioriteiten, over de ontwikkeling van het bureau en het instituut NRV, over het creëren van draagvlak voor het instituut NRV, en over het signaleren van ontwikkelingen en trends.